Ta fram idéer

I det här steget i innovationsprocessen har ni nu en bra bild av vilka utmaningar som finns och vilka fokusområden ni har valt att arbeta vidare med. Nu gäller det att ta fram många idéer och lösningsförslag till era utmaningar och tänka brett. Det handlar inte om att komma upp med ”rätt” idé utan mer om att generera ett stort utbud av möjligheter.

Detta steg är en övergång från att identifiera problem och utvecklingsområden till att ta fram idéer och lösningar för era användare. Här kommer ni kombinera er förståelse för ett specifikt problem och de människor ni utvecklar för, med er kreativitet, för att ta fram idéer, koncept och lösningar.

I detta steg kommer ni:
 Skapa ett kreativt och tillåtande klimat
Ta fram ett stort urval av idéer
Bygga vidare på och utveckla era idéer
Välja, prioritera och konkretisera idéerna

Läs mer här!

Läs mer – Ta fram idéer

Skapa ett kreativt och tillåtande klimat

Det viktigaste i detta steg är att skapa en atmosfär som är tillåtande och uppmuntrar kreativa idéer. Låt det vara högt i tak och behandla samtliga idéer med respekt.

Förhållningssätt:
Det finns inget rätt eller fel
Bygg på varandras idéer
Säg ’’Ja, och….’’
Låt alla komma till tals
Tillåt vilda, innovativa idéer

Ta fram många olika idéer att bygga vidare på

Börja med att låta varje gruppmedlem tanka av parkerade idéer eller ta fram så många nya idéer ni kan på egen hand. Här kommer kvantitet före kvalitet. Låt sedan samtliga deltagare bygga vidare på varandras idéer. Utgå alltid från er utmaning och de insikter och fokusområden ni fått fram från era användarundersökningar.
Förslag till metod: Brainwriting

Byt perspektiv och bryt invanda tankemönster

Det är lätt att hamna i de uppenbara och självklara lösningarna, eller att utgå ifrån sig själv och sin egen verklighet. För att byta perspektiv och bryta mönster måste vi ibland ge vår kreativitet ramar att förhålla sig till. Pröva att ge gruppen olika förutsättningar som ex att utgå ifrån en anhörigs perspektiv, att lösningen måste vara mobil eller att ta fram den sämsta lösningen på problemet.
Förslag till metod: Perspektiv-kort och Tvärt-om-metoden

Välj, prioritera och konkretisera era idéer

När ni har tagit fram en mängd idéer som på olika sätt svarar mot de behov och problem ni identifierat är det dags att välja ut och konkretisera era idéer. Börja med att skapa översikt över alla idéer ni har genom att ex sätta upp dem på en vägg eller lägga över ett bord. Glöm inte att plocka fram tidiga och ev parkerade idéer. Bestäm er utifrån vilka kriterier era idéer ska prioriteras och välj ut de idéer ni anser har mest potential. Det kan ex vara vilken idé som är enklast att genomföra, den som bäst uppfyller användarens behov eller den som är mest kostnadseffektiv. Försök sedan att konkretisera valda idéer så att de blir begripliga och kan förstås av andra.
Förslag till metod: 3 prickar (välja) och Idékort (konkretisera)

Kontrollfrågor
 
Känns det som om ni vågade ta ut svängarna under idégenereringen?
 Fick ni fram tillräckligt många idéer att bygga vidare på?
 Kunde ni idégenerera tillsammans med användare, medarbetare eller någon beslutsfattare?
 Löser de idéer ni har valt att gå vidare med, relevanta problem för er användare?

Kontrollfrågorna är till för att ni ska känna er trygga i att ni är på rätt spår. Svara ni ja på frågorna – fyll i ”bryggan” och gå vidare till nästa fas. Svarar ni som projektgrupp nej på någon av frågorna bör ni stanna i fasen alt gå tillbaka i processen.

Metodmallar och filmer

Ikon sidan Ta fram idéer person vid glödlampa
Tips från coachen!
  • Ta fram många idéer.
  • Lägg ihop olika idéer. Det är sällan en enda idé löser hela problemet.
  • Försök inte lösa alla problem på en gång.
    Ta ett i taget.

Har ni frågor? Vi svarar gärna!