Lär känna era användare

I det här steget kommer ni att undersöka och förstå er målgrupps behov, drivkrafter och upplevelser. Genom att observera, fråga och interagera med användarna får ni en bild av hur ert projekt eller tjänst påverkar deras liv.

Insikterna ni får här kommer vara avgörande för hur ni väljer att tratta ner er utmaning i nästa steg. De kommer även ligga till grund för era lösningsförslag som ni tar fram i ett senare skede.

I detta steg kommer ni:
Besluta hur ni ska nå era användare och vilken metod som passar bäst
Lära känna era användare, ta reda på hur deras liv och verklighet ser ut
Tolka och förstå ert samlade material

Läs mer här!

Läs mer – Undersöka

Förberedelse innan ni går ut på fältet
Planera hur ni når er användare och vilken metod som passar bäst

Fundera över hur ni på ett bra sätt kommer i kontakt med era användare. Är det bäst att boka in ett möte eller räcker det att ni går ner i ett väntrummet eller entré? Vad är det ni behöver ta reda på? Är det bäst att följa med en användare och observera denne in en process eller situation eller är det bättre att prata och gå igenom det tillsammans i ett samtal?

Det finns väl beprövade metoder för att undersöka användarens liv och situation och för att ta reda på mindre uppenbara eller osynliga behov. Använd gärna flera metoder för att få olika typer av insikter. Kombinera ex intervjuer med observationer för att lyssna till vad människor säger att de gör och hur de faktiskt gör. Användare kan ibland säga en sak men göra något helt annat!
Vi föreslår att ni väljer en eller flera av följande metoder: Undersöka: Observation, Intervju, Dagbok och Användarresa.
Gå till metoderna

På fältet
Lära känna era användare, ta reda på hur deras liv och verklighet ser ut

Nu är det dags att ge sig ut och fråga, observera och interagera med era användare! Här betyder er inställning väldigt mycket. Stäng av verksamhetshjärnan – glöm bort det ni kan om verksamheten – bli en nybörjare till sinnet! Fråga, även om ni tror att ni vet svaret. Lyssna och observera men värdera inte under tiden. Det är viktigt att ni inte söker efter det rätta svaret, eller att användaren ska bekräfta att du tänkt rätt.

Dokumentera, dokumentera, dokumentera!
Glömt inte att dokumentera allt det ni får veta. Skriv ner intervjusvar, citat och egna reflektioner. Ta många bilder eller filma med mobilkameran.

Hur börjar man?
För att komma igång med undersöka-steget kan det vara bra att börja med något i liten skala och när ni känner er varma i kläderna gå ut och prata och observera fler.

• Prata med en användare om sin upplevelse (före–under–efter)
• Gör observationer i er entré eller i närmsta väntrum
• Testa en av era egna tjänster som användare – gör en användarresa och gå i användarens skor.

Tolka och förstå ert samlade material

Efter ert fältarbete kommer ni ha samlat på er insiktsmaterial som direkt eller indirekt beskriver behov, drivkrafter eller beteenden som kan leda till nya lösningar i er utmaning. Det här materialet måste nu bearbetas, analyseras och struktureras så att ni får en översikt över prioriterade utvecklingsområden. Gör detta tillsammans i utvecklingsteamet så att ni får samsyn kring riktningen i utmaningen. Dela med er av tankar och insikter till resten av teamet nära inpå användarundersökningarna då ni fortfarande har era intryck och upplevelser färskt i minnet.

Skapa översikt
Vad är de stora sakerna ni fått reda på om era användare? Målet är att på ett strukturerat sätt omvandla informationen till utvecklingsområden. Ex på utvecklingsområden kan vara: ”hinner inte med”, ”otydlig information”, ”brist på utrymme”. Två metoder som är bra för att strukturera upp information och skaffa sig en överblick är Användarresa och Mönsteranalys.
Gå till metoderna

Identifiera utvecklingsområden att gå vidare med
Vilka insikter har ni fått? Vad ser ni som viktiga utvecklingsområden eller möjligheter att gå vidare med? Lyft upp det som är viktigt utifrån ett användarperspektiv och välj ut och skriv ner minst 5 identifierade utvecklingsmöjligheter att ta vidare till bryggan över till nästa steg.

Kontrollfrågor
Har vi lärt känna och förstått användarna på ett bra sätt?
Har ni hittat gemensamma mönster och teman i informationen?
Möter era fokusområden användarens behov på ett bra sätt?
Har ni identifierat några tydliga utvecklingsområden att ta vidare till nästa steg?

Kontrollfrågorna är till för att ni ska känna er trygga i att ni är på rätt spår. Svara ni ja på frågorna – fyll i ”bryggan” och gå vidare till nästa fas. Svarar ni som projektgrupp nej på någon av frågorna bör ni stanna i fasen alt gå tillbaka i processen.

Metodmallar och filmer

Ikon person talar vänligt
Tips från coachen!
  • Våga gå ut och lära av användarna. Sluta anta – börja fråga!
  • Det handlar inte om att göra ”exakt rätt” det handlar om att förstå era användare på ett bra sätt.
  • Kombinera gärna olika metoder så att ni får in fler perspektiv.
  • Ta stöd av samtalsunderlag – material att ”hålla i” och prata om: bilder, emojis, lera, rita, ritningar.
  • Stanna i utmaningen. Spring inte på lösningar. Parkera idéerna på en idéparkeringsplats och ta fram dem senare.

Kört fast? Vi hjälper er ta nästa steg.