Metodmallar

Hitta utmaningen

Vad är det?

Detta är det första steget i processen att hitta och definiera er utmaning. Här kommer ni uttrycka vilken utmaning eller problem ni strävar efter att lösa och för vem. Det är ett viktig steg som hjälper teamet att hitta en gemensam riktning och samsyn kring vilken utmaning ni ska ta er an och för vem det är viktigt.

Hur gör man?

Börja med att lista de områden och målgrupper ni vill utveckla lösningar eller tjänster för. Fråga er själva varför ni väljer just dessa, varför de är viktiga för er. Utgångspunkten kan vara ”en bättre kommun” eller ” bättre livskvalitet för äldre”. Gör övningen i grupp eller enskilt och jämför sedan era uppfattningar kring utmaningen.

Så här gör ni

Så här gör ni

1. Syfte
Börja med att skriv ner några utmaningsområden som ni vill arbeta med och fråga er varför de är viktiga. Formulera sedan ett utkast av det övergripande syftet och målet med vad ni vill göra och åstadkomma. Börja meningen med ’’Jag vill…’’

2. För vem?
Skriv ner er tänkta målgrupp. Vem eller vilka tror ni kommer ha mest nytta av och gynnas av ert projekt. Vem tror ni har störst behov?

3. Göra vad?
Skriv ner vad ni tror att ni måste göra för att nå ert syfte eller mål med utmaningen. Vad blir ert första steg?

4. Hur?
Hur ska ni gå tillväga, vilka metoder ska ni använda för att förstå er målgrupp, för att kunna nå ert syfte? Skriv ner några olika tillvägagångssätt som ni tror på bästa sätt skapar förståelse och insikter om er målgrupp.

Exempel:
Vad är ditt syfte? Jag vill utveckla tjänster och lösa problem som påverkar unga människors liv och vardag
För vem? För unga med psykisk ohälsa
Genom att göra vad? Genom att förstå ungas behov av stöd
Hur? Lyssna på och hämta insikter från ungdomarnas egna berättelser

Definiera utmaningen

Att kunna definiera ett problem eller utmaning är oerhört viktigt för den efterföljande innovationsprocessen. Definitionen ska tydligt uttrycka vilken utmaning eller problem vi strävar efter att lösa och för vem. Det är ett effektivt verktyg där ni tittar på de olika beståndsdelarna och faktorerna som påverkar ert utvecklingsområde för att se hur delarna hänger ihop. Det visar också om ni angriper utmaningen på rätt sätt utifrån användarens verkliga behov.

En bra definition eller formulering är:
• Formulerad med fokus på mänskliga behov
• Bred nog att tillåta dig hitta oupptäckta områden och nya värden
• Smal nog att göra utmaningen görbar

Varför definiera utmaningen?

Formulera och definiera ett problem eller utmaning kan tyckas vara en ganska enkel uppgift, men det som först verkar vara den huvudsakliga utmaningen är ofta bara ett symtom på ett större underliggande problem. Det är därför viktigt att kartlägga och tänka på de omkringliggande faktorerna som formar vår utmaning. Formuleringen påverkar också de frågor ni kommer ställa till användaren i undersökningsfasen och guidar till de möjligheter och lösningsförslag ni kommer att utveckla senare i processen.

Att definiera utmaningen:
• Öppnar upp problemet och hittar oupptäckta värden
• Ger fokus och ramar in problemet
• Undviker det omöjliga uppdraget att utveckla koncept som ska fungera överallt, för alla människor
• Skapar förståelse för om ni löser ’’rätt’’ problem
• Något att gå tillbaka till och omformulera medan du lär dig på vägen

Så här gör ni

Så här gör ni

Börja med att lista de områden och målgrupper ni vill utveckla lösningar eller tjänster för. Fråga er själva varför ni väljer just de områdena och de målgrupperna. Utgångspunkten kan vara ”en bättre kommun” eller ”ett bättre äldreboende”. Välj en bred ansats från början och smalna av den stegvis. Med detta verktyg arbetar ni er igenom utmaningen, steg för steg, och tar reda på vem ni ska utveckla för, vilka faktorer som formar utmaningen och vilka ’’bevis’’ som stärker att ni arbetar med rätt utmaning.

1. Vad handlar det om?
Börja med att lista olika komponenter i er utmaning, olika områden som formar den. Om er ansats är ”ungas psykiska ohälsa” så kan komponenterna ex vara; betygspress i skolan, ensamhet, mobbing, det är fortfarande skamfyllt att prata om psykiskt ohälsa i samhället, långa väntetider på BUP osv. Fråga er sedan varför dessa komponenter är viktiga för er utmaning.

2. För vem är detta viktigt?
Här skriver ni ner er huvudmålgrupp. För vem vill ni skapa förändring och vem kommer ha störst nytta av en framtida lösning?

3. Vilka faktorer i samhället och vardagen formar denna utmaning?
Börja nysta i vilka attityder eller strömningar i samhället som kan påverka er utmaning. Är det en stark opinion för eller emot det ni arbetar med? Finns det socio-ekonomiska eller kulturella skillnader som kan spela en roll? Titta även efter rutiner i vardagen eller hur familj och vänner kan påverka utmaningen. Tycker olika generationer olika angående ert område? Är det något man kan prata öppet kring eller är det något man skäms över? Hur kan er målgrupps familjeförhållande och fritidsliv påverka utmaningen?

4. Vilka bevis finns?
Nu är det upp till bevis! Håller ni verkligen på med ett utbrett problem som behöver en lösning? Gör en lista på ex rapporter, debattartiklar, undersökningar, statistik eller andra indikationer på att detta är en viktig utmaning att ta sig an. Finns det inte, fråga er varför? Är det så att ni tittar på fel saker eller är det ett oupptäckt problem?

5. Formulera er utmaning
Pröva nu att formulera er utmaning i en hel mening. Börja gärna meningen med ’’Hur kan vi…’’ .
Använd gärna dessa tre element i formuleringen: Användare – Behov – Insikt (ANVÄNDARE….) behöver (BEHOV…..) för att (INSIKT….) Skriv ner flera formuleringar. Synka formuleringarna med era insikter från punkterna ni fyllt i.

Exempel på utmaningsformuleringar:
Bra – öppen för olika lösningar: ’’Hur kan vi göra så att fler unga människor väljer och vill åka kollektivt?’’
Mindre bra – har en färdig lösning: ’’Vi vill att kollektivtrafiken ska vara gratis för alla.’’

Bra – tar sin utgångspunkt i behovet av vård: ’’Hur kan vi göra så att kvinnor i förortsområden får förtroende för vården på vårdcentralen?’’
Mindre bra – utgår från hur vi vill organisera vården snarare än invånarens behov: ’’Vi vill att fler ska besöka vårdcentralen istället för att åka till en akutmottagning.’’

Aktörskarta

Vad är aktörskartan?

Genom att upprätta en aktörskarta får ni snabbt och enkelt en överblick av vilka personer eller grupper som berörs av er utmaning och vilka ni bör förstå och involvera i arbetet – både i er egen organisation och utanför.

En bra definition eller formulering är:
• Vilka är de viktigaste och mest centrala aktörerna och intressenterna för vårt projekt och för vår målgrupp?
• Hur kan vi ta hjälp av dem och på vilket sätt kan vi involvera dem?

Varför är det bra att göra en aktörskarta?

Aktörskartan gör det lätt att få en överblick av alla inblandade och berörda och vilken relation de har till användaren, till varandra och till ert projekt. Det finns stora vinster med att involvera de aktörer som står nära er användare tidigt i projektet. Använd deras åsikter och kunskap och gör dem delaktiga i processen. Som medskapare är det mer troligt att de stödjer er utmaning och kan hjälpa till när ex projektet ska skalas upp eller spridas. De personer eller grupper med en nära relation till användaren kommer beröras starkast av er lösning och kan även vara en del av lösningen. Exempel på personer eller grupper med en nära relation till användaren kan vara; anhöriga, grannar, vänner, vårdpersonal eller volontärer. Andra grupper och aktörer som står nära ert projekt kan vara; medarbetare, chefer, administratörer, forskare, kommuner som arbetat med närliggande frågor eller civilsamhället.

Så här gör ni

Så här gör ni en aktörskarta

1. Börja med att skapa en lista med personer, grupper eller organisationer som på något sätt kommer att beröras av ert projekt, som ni behöver informera, ta hjälp av eller förstå bättre.

2. Ni ska nu strukturera personerna efter hur viktiga de är för användaren och ert förnyelsearbete. Börja därefter att placera in de personer eller organisationer som står närmast användaren i rutan till vänster – närmast användaren. Det är personer som kommer att beröras starkast av er utmaning, de är en stor del av- och vet mycket om användarens liv och situation och kan i bästa fall bli era medskapare.

3. Arbeta er sedan utåt i rutan med perifera aktörer och placera in personer eller organisationer som på något sätt kommer att beröras av projektet eller har påverkan på användaren men från ett längre avstånd. Det kan vara läkare, vårdmottagningar, socialsekreteraren eller kanske stadsarkitekten.

4. Gör sedan samma sak i de högra rutorna. Börja med de personer eller grupper med nära relation eller stor påverkan på ert projekt och som ni bör involvera, informera eller ta hjälp av. Detta kan vara medarbetare, andra avdelningar, ledningen och experter. Fortsätt sedan utåt i rutan med de aktörer som kanske är mindre viktiga men som ändå kan påverka eller hjälpa till i arbetet. Det kan vara andra myndigheter, andra kommuner eller landsting, politiken, media eller föreningslivet.

Genom att organisera personer och organisationer i en nära respektive perifier relation till användaren och ert arbete kommer ni bättre kunna avgöra vem eller vilka som påverkas mest av ert projekt och har störst påverkan på användaren och på det ni gör. Ju närmare kärnan, ju mer inflytande har de.

När kartan är ifylld kan ni börja kontakta och involvera de personer som är mest relevanta för ert område och målgrupp.

Brygga

Dokumentera vad er utmaning handlar om och formulera er utmaningsfråga.

Tips från coachen

Ledningens aktiva stöd och involvering är avgörande för projektets chans att förverkligas. Det är alltid lättare att sjösätta något som man varit med och arbetat fram. Men tänk på att tydligt definiera deras roll så att de inte tar kontroll över processen.

Kört fast? Vi hjälper er till nästa steg.