Metodmallar

Prioritera era utvecklingsområden

Med prioriteringsmatrisen prioriterar ni de utvecklingsområden ni fått från era insikter i undersöka-fasen, utifrån hur väl dessa områden svarar mot användarens behov och hur väl ni tror att de går att genomföra i ert projekt och organisation. Välj sedan ut 1-3 områden som ni vill arbeta vidare med.

Så här gör ni


Frågor att ställa i gruppen:
1. Utifrån det ni vet om användaren idag, vilken eller vilka insikter känns viktigast att arbeta vidare med?

2. Inom ramen för ert projekt, vad skulle vara möjligt att ta sig an just nu?

Så här gör ni:
Placera ut er insikter på post-its i matrisen utifrån graden av relevans för användaren och genomförbarhet i er organisation.

Formulera en användarinsikt till ett utvecklingsområde

När ni nu samlat in en mängd användarinsikter kan det vara lite klurigt att se hur man ska få dessa insikter att faktiskt leda framåt i utvecklingsarbetet. Ett tips är att omvandla insikterna, en i taget, till möjligheter eller utgångspunkter inför steget att börja ta fram idéer och lösningsförslag.

En insikt formulerar ofta ett problem, behov eller samband som kommit fram i undersökningsmaterialet. Medan en möjlighet formulerar om en insikt så att den blir en bra utgångspunkt för idéer och lösningar. Möjligheten kan sedan formuleras i en “Hur kan vi?”-fråga som på ett bra sätt visar att en lösning är inom räckhåll och ger ett utvecklingsdriv och riktning för det fortsatta arbetet.

Koppla verkliga användarcitat till insikterna så att ni känner er säkra på att er tolkning stämmer med vad användarna sagt och upplevt och att de insikter ni valt att gå vidare med har stor betydelse för de som förändringen eller lösningen är till för.

Vässa er utmaning eller utvecklingsområde

Nu är det dags att börja smalna av och vässa er utmaning eller utvecklingsområde. Det handlar om att ifrågasätta ev egna antaganden om vad som är viktigt och utmana de användarinsikter ni fått så att ni är säkra på att ni arbetar med ’’rätt” problem eller område.

Målet är att utmaningen eller området i detta läge ska bli mer konkret, görbar och engagerande för projektgruppen så att ni kan påbörja nästa steg med att ta fram idéer till lösningar.

Brygga

Välj ut ett eller flera utvecklingsområden och motivera varför ni valt just dem. Använd dessa som utgångspunkt i nästa steg – Ta fram idéer.

Frågor? Vi svarar gärna.