Publicerad 7 oktober 2022

Metod: Definiera utmaningen

Att kunna definiera ett problem eller utmaning är oerhört viktigt för den efterföljande innovationsprocessen. Definitionen ska tydligt uttrycka vilken utmaning eller problem vi strävar efter att lösa och för vem. Det är ett effektivt verktyg där ni tittar på de olika beståndsdelarna och faktorerna som påverkar ert utvecklingsområde för att se hur delarna hänger ihop. Det visar också om ni angriper utmaningen på rätt sätt utifrån användarens verkliga behov.

En bra definition eller formulering är

  • Formulerad med fokus på mänskliga behov
  • Bred nog att tillåta dig hitta oupptäckta områden och nya värden
  • Smal nog att göra utmaningen görbar

Varför definiera utmaningen?

Formulera och definiera ett problem eller utmaning kan tyckas vara en ganska enkel uppgift, men det som först verkar vara den huvudsakliga utmaningen är ofta bara ett symtom på ett större underliggande problem. Det är därför viktigt att kartlägga och tänka på de omkringliggande faktorerna som formar vår utmaning. Formuleringen påverkar också de frågor ni kommer ställa till användaren i undersökningsfasen och guidar till de möjligheter och lösningsförslag ni kommer att utveckla senare i processen.

Att definiera utmaningen

  • Öppnar upp problemet och hittar oupptäckta värden
  • Ger fokus och ramar in problemet
  • Undviker det omöjliga uppdraget att utveckla koncept som ska fungera överallt, för alla människor
  • Skapar förståelse för om ni löser ’’rätt’’ problem
  • Något att gå tillbaka till och omformulera medan du lär dig på vägen
Ladda ner mall (PDF)

Så här gör ni

Börja med att lista de områden och målgrupper ni vill utveckla lösningar eller tjänster för. Fråga er själva varför ni väljer just de områdena och de målgrupperna. Utgångspunkten kan vara ”en bättre kommun” eller ”ett bättre äldreboende”. Välj en bred ansats från början och smalna av den stegvis. Med detta verktyg arbetar ni er igenom utmaningen, steg för steg, och tar reda på vem ni ska utveckla för, vilka faktorer som formar utmaningen och vilka ’’bevis’’ som stärker att ni arbetar med rätt utmaning.

1. Vad handlar det om?

Börja med att lista olika komponenter i er utmaning, olika områden som formar den. Om er ansats är ”ungas psykiska ohälsa” så kan komponenterna vara; betygspress i skolan, ensamhet, mobbing, det är fortfarande skamfyllt att prata om psykiskt ohälsa i samhället, långa väntetider på BUP och så vidare. Fråga er sedan varför dessa komponenter är viktiga för er utmaning.

2. För vem är detta viktigt?

Här skriver ni ner er huvudmålgrupp. För vem vill ni skapa förändring och vem kommer ha störst nytta av en framtida lösning?

3. Vilka faktorer i samhället och vardagen formar denna utmaning?

Börja nysta i vilka attityder eller strömningar i samhället som kan påverka er utmaning. Är det en stark opinion för eller emot det ni arbetar med? Finns det socio-ekonomiska eller kulturella skillnader som kan spela en roll? Titta även efter rutiner i vardagen eller hur familj och vänner kan påverka utmaningen. Tycker olika generationer olika angående ert område? Är det något man kan prata öppet kring eller är det något man skäms över? Hur kan er målgrupps familjeförhållande och fritidsliv påverka utmaningen?

4. Vilka bevis finns?

Nu är det upp till bevis! Håller ni verkligen på med ett utbrett problem som behöver en lösning? Gör en lista på rapporter, debattartiklar, undersökningar, statistik eller andra indikationer på att detta är en viktig utmaning att ta sig an. Finns det inte, fråga er varför? Är det så att ni tittar på fel saker eller är det ett oupptäckt problem?

5. Formulera er utmaning

Pröva nu att formulera er utmaning i en hel mening. Börja gärna meningen med ’’Hur kan vi…’’ .
Använd gärna dessa tre element i formuleringen: Användare – Behov – Insikt (ANVÄNDARE….) behöver (BEHOV…..) för att (INSIKT….) Skriv ner flera formuleringar. Synka formuleringarna med era insikter från punkterna ni fyllt i.

Exempel på utmaningsformuleringar

Bra

Öppen för olika lösningar: ’’Hur kan vi göra så att fler unga människor väljer och vill åka kollektivt?’’

Mindre bra

Har en färdig lösning: ’’Vi vill att kollektivtrafiken ska vara gratis för alla.’’

Bra

Tar sin utgångspunkt i behovet av vård: ’’Hur kan vi göra så att kvinnor i förortsområden får förtroende för vården på vårdcentralen?’’

Mindre bra

Utgår från hur vi vill organisera vården snarare än invånarens behov: ’’Vi vill att fler ska besöka vårdcentralen istället för att åka till en akutmottagning.’’

Definiera och formulera utmaningen mall