Förbered utvärderingen

Den här fasen är framförallt en påminnelse om att ni bör börja tänka på hur ni ska kunna utvärdera resultatet av ert projekt. Här kommer några enkla tips och förslag kring hur ni kan förbereda utvärderingen.

Det är viktigt att redan i början av ett förnyelsearbete fundera över hur ni ska förstå och veta om ni nått framgång med er utmaning när arbetet är genomfört. Ni kanske behöver mäta eller utvärdera något redan nu, innan era lösningförslag testas, så ni kan presentera ett ”före”- och ”efter”-värde. Här kommer några enkla tips och förslag kring hur ni kan förbereda utvärderingen.
Om ni tidigt i projektet tänker igenom hur utvärderingen ska göras och hur data ska samlas in, slipper ni rekonstruera vad som hänt i efterhand. Det blir lättare att förstå och redovisa resultatet, se vilka vinsterna är och vad som skulle kan förbättras i ert utvecklingsarbete.

Definiera vad ett lyckat resultat är för ert projekt

Tänk igenom och definiera vad ett framgångsrikt resultat för ert projekt egentligen är.

Det kan ex vara:
• Nöjdhet – ökad nöjdhet med tjänsten eller färre klagomål
• Ett ändrat beteende – från ett fysiskt möte till ett möte på webben, från att ta bilen till att åka kollektivt
• Ekonomi – i form av besparingar, effektivisering eller vinster
• En ny tjänst eller process – svarar mot ett identifierat behov
• En ny eller utökad målgrupp – fler eller prioriterade målgrupper använder tjänsten

Vad ska vi utvärdera?

Tanken är att projektmålen ska göra det möjligt att förstå om arbetet är på rätt väg och när man lyckats. I slutet av ert projekt kommer ni försöka svara på frågan om målgruppen påverkades av- eller använder sig av er tjänst och varför. Eller varför den ev inte påverkades. För att kunna svara på dessa frågor är det viktigt att redan vid planeringen ha ett tydligt och genomtänkt mål med projektet. Målet uttrycker vad ni vill uppnå med insatsen, vilka effekter ni vill nå. Det kommer också bli lättare att definiera vad som gick ”bra” respektive ”dåligt” i slutet av processen.

Men ett projekt behöver inte vara misslyckat för att man inte har nått de önskade effektmålen. Att lyfta fram erfarenheterna och med hjälp av dem omformulera målen inför nästa projekt är också viktigt och lärorikt och leder till kompetensutveckling för organisationen.

Vad innehåller en målformulering?

Målet inkluderar ’’vad’’, ’’i vilken omfattning’’, ’’vem’’ och ’’när’’ utan att föreslå en möjlig lösning.

Exempel på en målformulering:
’’Vi vill till årsskiftet 2017/2018 förbättra hälsan och öka välbefinnandet hos de boende på alla våra äldreboende i kommunen’’

Att tänka på

  • Det är bättre att mäta en enda parameter än att inte mäta något alls!
  • Gör en 0-mätning först. Ta reda på hur ert fokusområde eller utmaning uppfattas i nuläget för att kunna jämföra med det faktiska resultatet av ert genomförda projekt.
  • Ta reda på vilka befintliga data eller regelbundna undersökningar ni kan använda er av.
  • Prata med andra om hur de valt att mäta resultatet av sina förnyelsearbeten.
  • Ni kan göra egna, enklare webbenkäter helt gratis med verktyg som ex Google Formulär och på Facebook.
    https://www.google.se/intl/sv/forms/about/

Frågor på det? Vi svarar gärna.